Útočište

Naša vízia

Vytvárať integrovaný – bezpečný priestor

pre rodiny i jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, núdzi, izolácii.
Týmto ľuďom poskytnúť pomoc duchovnú, duševnú a materiálnu. Zároveň budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy, na základe kresťanskej viery a lásky.
Zameriavať sa tiež na pomoc hendikepovaným ľuďom, rozpadnutým rodinám, osamelým matkám, ľuďom v sociálnej núdzi a bezdomovcom.

Naše ciele

Cieľom

je zmena kvality života jednotlivcov, rodín, ich rozvoj a reintegrácia, resp. inklúzia do spoločnosti.

Združenie využíva na napĺňanie poslania a cieľa nasledujúce formy činnosti:

  1. preventívna činnosť zameraná na voľnočasové aktivity dorastu a mládeže
  2. klubová činnosť a záujmové centrá pre jednotlivé vekové skupiny
  3. rekreačné a vzdelávacie pobyty
  4. manželské, rodinné a duchovné poradenstvo
  5. sociálne poradenstvo a praktická pomoc
  6. neformálne vzdelávanie dospelých
  7. medializácia a popularizácia dobrovoľníckej pro-rodinnej a charitatívnej činnosti