Útočište

Naša vízia

Vytvárať integrovaný – bezpečný priestor

pre rodiny i jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v životných krízach, núdzi, izolácii. Týmto ľuďom poskytnúť pomoc duchovnú, duševnú a materiálnu. Zároveň budovať a rozvíjať medziľudské vzťahy, na základe kresťanskej viery a lásky podporovať tradičný model rodiny. Zameriavať sa tiež na pomoc hendikepovaným ľuďom, rozpadnutým rodinám, osamelým matkám.

Naše ciele

Cieľom

je zmena kvality života jednotlivcov, rodín, ich rozvoj a reintegrácia, resp. inklúzia do spoločnosti.

Združenie využíva na napĺňanie poslania a cieľa nasledujúce formy činnosti:

  1. preventívna činnosť zameraná na voľnočasové aktivity dorastu a mládeže
  2. klubová činnosť a záujmové centrá pre jednotlivé vekové skupiny
  3. rekreačné a vzdelávacie pobyty
  4. manželské, rodinné a duchovné poradenstvo
  5. sociálne poradenstvo
  6. krízové a azylové centrá pre rodiny
  7. neformálne vzdelávanie dospelých
  8. medializácia a popularizácia podpory rozvoja zdravej rodiny
  9. spracovávanie projektov
  10. doplnková podnikateľská činnosť na zabezpečenie vlastných zdrojov pre realizáciu jednotlivých činností a dosahovanie cieľa